Onze activiteiten

Stichting IKPOB zet zich in voor een duurzame bijdrage aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zij doet dit door gerichte initiatieven op het vlak van competentieverbetering van de ambtelijk professional te starten, dan wel te ondersteunen. Als startpunt van haar activiteiten heeft IKPOB een onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is als resultaat een tweetal vraagstukken gekomen. Het eerste vraagstuk betreft ‘Welke competenties, of wellicht beter gezegd, welke gerichtheid of welk profiel kenmerkt de ambtelijk professional die in staat moet zijn om met de complexe werkelijkheid om te gaan?’ En als tweede vraagstuk, ‘Hoe wordt deze professional beter in staat gesteld zich daarop te scholen?’

Naar aanleiding van deze vraagstukken heeft IKPOB het zogenaamde ‘Arrangement van competentievorming’ ingericht. De verbetering van dat arrangement kan zich uiteraard op van alles richten. De nadruk ligt hierbij echter op de behoefte om meer inzicht te krijgen in hoe de vraag naar het ambtelijk professionele meesterschap verandert, in relatie tot het functioneren binnen organisaties. Dit onder druk van allerhande maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er behoefte om samen met opleiders instrumenten te ontwikkelen om dat meesterschap verder vorm te geven in de praktijk van organisaties en ketens.

De vele onderzoeken, experimenten en initiatieven die IKPOB tot nu toe heeft gesteund om haar doelstellingen te realiseren, worden weergegeven in het schema. Vanuit deze eerste inhoudelijke resultaten verschuift bij IKPOB het uitgangspunt vervolgens van ‘inzicht ontwikkelen’ naar dat ‘inzicht ook overdraagbaar maken’. Kortom, het streven naar disseminatie en het toepassen ervan. Dat gebeurt op de eerste plaats door inhoudelijke verdieping op diverse onderwerpen, die vooral in de experimentele context plaatsvindt. Verdieping die onder meer middels publicaties van boeken, artikelen en ook via bijeenkomsten wordt ontsloten.

Daarnaast richt IKPOB zich ook op het voeden en uitbouwen van haar netwerk met de vele partijen die zich met deze publieke professionals bezighouden, zoals de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), A+O Fonds Gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Stichting Beroepsleer. IKPOB streeft naar een versterking van denklijnen en toepassingen om  zo de sterke inhoudelijke knooppunten in dit netwerk te bevorderen.