Hoe wendbaar is uw organisatie?

De roep om wendbare overheidsorganisaties wordt de laatste jaren steeds sterker. De gedachte is dat wendbare overheidsorganisaties snel kunnen inspelen op veranderingen als de situatie daarom vraagt, zonder vaak en veelal langdurig te hoeven reorganiseren. Maar wat is wendbaarheid dan precies? Moet iedere organisatie wel wendbaar zijn? En welke maatregelen in een organisatie dragen bij aan meer wendbaarheid?

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het gedachtegoed over wendbaarheid zoals dat door Mark Nijssen (zelfstandig consultant en promovendus op het gebied van wendbaarheid) is ontwikkeld. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat een wendbare organisatie een organisatie is die snel en adequaat weet in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden. Zij is in staat om zich daar in hoge mate organisch op aan te passen, in plaats van ad hoc te reorganiseren. De gedachte is dat wendbaarheid vooral noodzakelijk is, als er ten eerste sprake is van veel veranderingen in de omgeving, die de organisatie raken en ten tweede, als die veranderingen in hoge mate onvoorspelbaar zijn. Deze combinatie wordt voor het gemak ‘dynamiek in de omgeving’ genoemd.

Het onderzoek laat zien dat een betere afstemming van de wendbaarheid van overheidsorganisaties op de mate van omgevingsdynamiek nog mogelijk is. In totaal zegt namelijk 35 procent van de managers dat zij veel onvoorspelbare veranderingen in de omgeving van hun organisatie ervaart. Voor hen zou, bezien vanuit de ervaren mate van dynamiek, wendbaarheid dus een oplossing kunnen zijn om hiermee om te gaan. De overgrote meerderheid van deze groep is echter naar eigen zeggen helemaal niet wendbaar. Tegelijkertijd is er een groep organisaties die wel wendbaar is, maar dat gezien de ervaren dynamiek niet zozeer zou hoeven zijn.

U kunt hier het uitgebreide artikel en de whitepaper nalezen.