Disclaimer

Deze website is een initiatief van de stichting IKPOB. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De Stichting IKPOB kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

De stichting IKPOB streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de stichting IKPOB zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de stichting IKPOB. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de stichting IKPOB wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.